Warunki umowy

Opublikowany 01.09.2023.

ZASADY I WARUNKI

Warunki działalności spółki toySimply s.r.o. z siedzibą w Sulkovec 76, 59265 Rovečné, nr ID: 08053642, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Brne, dział C, wkładka 312206 na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod następującym adresem internetowym: www.toysimply.pl
Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów w sklepach internetowych prowadzonych przez toySimply s.r.o. od 1.4.2019.

 

DEFINICJA TERMINÓW

1) Sprzedawca (dostawca)
toySimply s.r.o. to spółka handlowa z siedzibą przy Sulkovec 76, 59265 Rovečné, nr ID: 08053642, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 312206 ToySimply s.r.o. to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w zakresie swojej działalności gospodarczej i która bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej (np. przewoźników lub innych przedsiębiorców) dostarcza towar lub świadczy usługi na rzecz kupującego.

2.Kupujacy
Klientem naszego sklepu internetowego jest kupujący. W świetle obowiązujących przepisów rozróżnia się kupującego będącego konsumentem i kupującego nie będącego konsumentem.

- KUPUJĄCYM (KONSUMENTEM) jest każda osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ze sprzedawcą nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

- KUPUJĄCY (NON-CONSUMER) kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która nabywa produkty lub korzysta z usług (zawiera umowy) w związku z własną działalnością gospodarczą, wytwórczą lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, lub która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

3) Umowa kupna
A) Jeżeli kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna (ofertą) jest umieszczenie przez dostawcę oferowanych towarów na stronie internetowej. Wysłanie zamówienia przez kupującego (konsumenta) i przyjęcie zamówienia przez dostawcę tworzy umowę kupna. Dostawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu przyjęcie zamówienia informacyjną wiadomością e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail. Potwierdzenie to nie ma jednak wpływu na powstanie umowy. Wynikająca z tego umowa (łącznie z uzgodnioną ceną) może być zmieniona lub anulowana tylko za zgodą stron lub na podstawie ustawowych przesłanek.

B) Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie na towary wysłane przez kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu wiążącej zgody sprzedającego na propozycję kupującego.

Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrywania i korygowania przez Kupującego błędów wynikających z danych wprowadzonych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie".

Wysyłając zamówienie (zawierając umowę kupna), kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, w tym z procedurą reklamacyjną, i że je akceptuje. Kupujący jest dostatecznie poinformowany o tych warunkach i procedurze reklamacyjnej (TUTAJ) i ma możliwość zapoznania się z nimi przed faktyczną realizacją zamówienia.

Termin załatwienia reklamacji może zostać zawieszony przez Sprzedawcę, jeżeli nie otrzymał on wszystkich dokumentów niezbędnych do załatwienia reklamacji (części towaru, innych dokumentów itp.). Sprzedawca jest zobowiązany do żądania od Kupującego uzupełnienia dokumentów w możliwie najkrótszym czasie. Od tego dnia bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia przez Kupującego żądanych dokumentów.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo m.in. do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, w porozumieniu z Kupującym, w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostawcy towaru uległa istotnej zmianie. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przelana z powrotem na konto lub adres Kupującego, a Umowa Zakupu nie zostanie zawarta.

Wszelkie prawa konsumenckie nie mogą być realizowane w przypadku prezentów, które są przekazywane całkowicie bezpłatnie. Towary te spełniają warunki umowy o darach oraz wszystkie normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej.

 

1. PRZEPISY WSTĘPNE
1.1 Niniejsze Warunki (zwane dalej "Warunkami") spółki toySimply s.r.o. z siedzibą przy Sulkovec 76, 59265 Rovečné, nr ID: 08053642, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 312206 (zwanej dalej "Sprzedawcą") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.toysimply.pl (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, stosunki nieuregulowane w warunkach reguluje Kodeks cywilny (nr 89/2012 Dz.U.) oraz ustawa o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.). Jeśli strona umowy nie jest konsumentem, stosunki nieuregulowane warunkami reguluje Kodeks Cywilny (nr 89/2012 Dz.U.).
1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.
1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i Regulamin są sporządzone w języku polskim. Umowa Sprzedaży może być zawarta w języku polskim.
1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

2.     KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie dobrowolnej rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej Sprzedawcy, Kupujący może uzyskać dostęp do jego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamówić towar ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego.
2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów, Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w momencie ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
2.3 Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4 Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.
2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeśli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).
2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

3.    ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 Wszelka prezentacja towarów na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów art. 1732 (2) k.c. nie stosuje się.
3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą Towaru podane w interfejsie internetowym Sklepu są odrębnie wskazane dla dostawy Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.4 Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
3.4.1. zamówione towary (zamówione towary zostaną "wprowadzone" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),
3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące pożądanego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie "Zamówienie").
3.5 Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów wynikających z danych wprowadzonych do Zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "PRZEŚLIJ ZAMÓWIENIE". Dane podane w zamówieniu będą uznane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").
3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca jest zawsze uprawniony do poproszenia Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedawca przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.
3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego z tytułu korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

 

4.    CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
(Szczegółowe warunki płatności można znaleźć TUTAJ)
4.1 Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę Towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towaru w ramach Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
4.1.1. gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
4.1.2. bezgotówkowo online lub przelewem z góry na konto Sprzedawcy nr 2002173887/2010, prowadzone w FIO (zwane dalej "kontem Sprzedawcy");
4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy dostawie, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna niezwłocznie po zawarciu umowy przed faktyczną wysyłką zamówionego towaru. Jeżeli zapłata za zamówiony towar nie zostanie zaksięgowana w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy kupna, umowa może być uznana za anulowaną.
4.4 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności, którym jest numer zamówienia, czyli umowy kupna. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.
4.5 Wszelkie rabaty na cenę towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być ze sobą łączone.
Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Zakupu. Sprzedawca JEST płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - faktura jest wysyłany przez Sprzedawcę do Kupującego jednocześnie z towarem, w przeciwnym razie Kupujący wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę dokumentu podatkowego w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

 

5.    TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
(SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TRANSPORTU MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ)

5.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
5.2 Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia Towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w momencie dostawy.
5.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
5.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić integralność opakowania towaru oraz czy przesyłka nie jest w oczywisty sposób uszkodzona, gdyż potwierdza swoim podpisem przewoźnikowi, że otrzymał przesyłkę bez zastrzeżeń - tj. w porządku i nieuszkodzoną. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia ingerencji w opakowanie, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

5.4.1 USZKODZENIE PRZESYŁKI
A) Widoczne uszkodzenie przesyłki - w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, kupujący musi sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika przewoźnika, aby stwierdzić, czy towar nie został uszkodzony przez przesyłkę i w razie potrzeby zareklamować przesyłkę w momencie odbioru. Lepiej jednak, aby kupujący nie przejmował od przewoźnika ewidentnie uszkodzonej paczki. Za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu odpowiada firma spedycyjna; późniejsze roszczenia z tytułu szkód powstałych podczas transportu nie będą uwzględniane przez przewoźnika.
B) Uszkodzenie przesyłki w nienaruszonym opakowaniu - jeżeli towar jest uszkodzony, mimo że opakowanie było nienaruszone, kupujący musi jak najszybciej (najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki) poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie odpowiada Sprzedawca, który nie będzie uwzględniał późniejszych roszczeń z tytułu szkód powstałych w trakcie transportu.
C) Świadome przyjęcie uszkodzonej przesyłki - W przypadku, gdy Kupujący przyjmie towar, który został wyraźnie uszkodzony w transporcie, nie zgłosi roszczenia do przewoźnika i zgłosi roszczenie do Sprzedawcy, takie roszczenie nie będzie honorowane przez Sprzedawcę.

5.4.2. WADY PRZESYŁKI
Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy wszelkie braki w przesyłce (niekompletność, inny towar itp.) drogą elektroniczną na adres: info@toysimply.pl w ciągu 48 godzin od jej otrzymania. Późniejsze zastrzeżenia nie będą brane pod uwagę.

 

6.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
(procedura zwrotu towaru znajduje się TUTAJ)

6.1.    Kupujący KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmienione zgodnie z życzeniem Kupującego Konsumenta lub na jego osobę, od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie pomieszane z innymi towarami, od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, a także od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument uszkodził oryginalne opakowanie. Zobacz pełny tekst poniżej:

(a) o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przedsiębiorca poinformował nabywcę przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
(b) za dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
(c) na dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po upływie 30 dni i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli przedsiębiorcy,
(d) dostawa towarów, które zostały dostosowane do życzeń nabywcy lub dla jego osoby,
(e) dostawa towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
(f) naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez kupującego na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku kolejnych napraw innych niż żądane lub dostawy części zamiennych innych niż żądane,
(g) dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały usunięte z opakowania przez nabywcę i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych,
(h) dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
(i) dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
(j) za zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub wypoczynek, o ile przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie,
(k) zawartej na podstawie aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne, lub
(l) w przypadku dostarczania treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował nabywcę przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

6.2 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 6.1 (a) - (l) Warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów, zgodnie z postanowieniami art. 1829 (1) Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Kupujący Konsument może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży między innymi na adres dostawy Sprzedawcy: toySimply, Pomezí 300, 569 71 Pomezí, Czechy , lub na adres e-mail Sprzedawcy: info@toysimply.pl.
6.3 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 6.2 Warunków, Umowa kupna zostaje unieważniona od początku. Zwrot towaru do Sprzedawcy musi nastąpić bez zbędnej zwłoki po odstąpieniu od umowy( 14 dni). W przypadku odstąpienia przez Konsumenta Kupującego od Umowy sprzedaży, Konsument Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar nie może być zwrócony ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową.
6.4 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 6.2 Regulaminu, Sprzedawca zwróci Konsumentowi Kupującemu otrzymane od niego środki pieniężne w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia przez Konsumenta Kupującego od Umowy sprzedaży, przelewem na konto wskazane przez Konsumenta Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego Konsumenta przy zwrocie towaru przez Kupującego Konsumenta lub w inny sposób, o ile Kupujący Konsument wyrazi na to zgodę i Kupujący Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta Kupującego od Umowy sprzedaży, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Konsument Kupujący zwróci towar Sprzedawcy i zanim towar zostanie fizycznie wydany Sprzedawcy w celu stwierdzenia, czy nie doszło do uszkodzenia towaru, do czego Sprzedawca jest uprawniony.
6.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością konsumenta o zwrot ceny zakupu.
6.6 W przypadkach, w których Kupującemu Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w każdym czasie do momentu odebrania przez Kupującego Konsumenta towaru. W takim przypadku sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci konsumentowi cenę zakupu na konto wskazane przez kupującego.
6.7 W przypadku przekazania Kupującemu Konsumentowi wraz z towarem prezentu, umowa prezentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego Konsumenta od umowy kupna, umowa prezentu dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący Konsument zobowiązany jest do zwrotu prezentu Sprzedającemu wraz z towarem.
6.8 Konsumentowi zostanie zwrócona przez Sprzedawcę cena zakupu zwracanego towaru wraz z opłatą za jego transport. Zwrot kwoty przyjętej przez Sprzedawcę jako zapłata za dostawę zakupionego produktu jest ograniczony do kwoty najtańszego oferowanego sposobu dostawy i nie obejmuje dopłaty za odpłatne sposoby płatności, zgodnie z § 1832 ust. 2. Jeżeli zatem konsument wybrał (i zapłacił) droższy z oferowanych sposobów dostawy i płatności, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej ceny takiego sposobu.

 

7.    PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do prawa do wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.)
7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:
7.2.1. towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
7.2.2. towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4. towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
7.2.5. towary spełniają wymagania określone w przepisach.
7.3 Jeżeli towar nie ma wyżej wymienionych cech, Kupujący Konsument może żądać także dostarczenia nowej rzeczy bez wad, chyba że byłoby to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący Konsument może żądać tylko wymiany tej części. Jeśli nie jest to możliwe, konsument może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, konsument dokonujący zakupu jest uprawniony do bezpłatnego usunięcia wady. Kupującemu-konsumentowi przysługuje również prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może on prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku kupujący konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy.
7.4 Jeżeli Kupujący Konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do otrzymania nowej rzeczy bez wad, wymiany części rzeczy lub naprawy rzeczy, Kupujący Konsument może żądać stosownego rabatu. Kupującemu Konsumentowi przysługuje również stosowny rabat, jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić części rzeczy lub dokonać naprawy rzeczy, a także jeżeli Sprzedający nie zdoła zorganizować usunięcia wad w rozsądnym czasie lub jeżeli zorganizowanie usunięcia wad sprawiłoby Kupującemu Konsumentowi znaczne trudności.
7.5 Prawo Kupującego do wadliwego świadczenia wynikające z postanowień art. 7.2 Warunków nie ma zastosowania w przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towar miał w chwili przejęcia przez Kupującego, albo jeżeli wynika to z właściwości towaru lub jeżeli Kupujący wiedział przed przejęciem towaru, że towar ma wadę, albo jeżeli Kupujący sam spowodował wadę.
7.6 Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.
7.7 Kupujący będący konsumentem będzie dochodził swoich praw z tytułu wadliwego świadczenia na adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby Sprzedawcy lub w miejscu wskazanym do naprawy w REGULAMINIE REKLAMOWYM.  
7.8 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez REGULAMIN REKLAMOWY Sprzedawcy.

 

8.    INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu Towarów.
8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.
8.3 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz. 
8.4. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.
8.5 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) Kodeksu cywilnego.

 

9.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Ochronę danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszym.
9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail oraz numer telefonu (dalej łącznie "dane osobowe").
9.3 Sprzedawca (operator strony www.toysimply.pl) oświadcza i zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych, które uzyskuje od swoich klientów i wykorzystywania ich wyłącznie do własnych celów związanych z dostawą towarów. Wyjątek stanowią zewnętrzni przewoźnicy, którym dane osobowe klientów przekazywane są w minimalnym zakresie niezbędnym do dostarczenia towaru. Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Dz.
9.4 Zawierając umowę, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy po pomyślnym zakończeniu realizacji umowy i utrzymaniu konta użytkownika do czasu wyrażenia przez Kupującego pisemnego braku zgody na to przetwarzanie. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
9.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
9.6 Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, w tym inne uprawnienia prawne związane z tymi danymi. Dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy danych na pisemny wniosek klienta.
9.7 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe klientów są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Poszczególne umowy są archiwizowane po ich zawarciu przez operatora, w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla operatora sklepu.
9.8 Określamy Twoje zadowolenie z zakupu za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Verified by Customers, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Są one wysyłane do Państwa przy każdym zakupie u nas, chyba że odmówią Państwo ich otrzymywania zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified by Customers odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na określeniu Twojego zadowolenia z dokonanego u nas zakupu. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, operatora portalu Heureka.cz, aby wysyłać Państwu ankiety, oceniać Państwa opinie i analizować naszą pozycję na rynku; w tych celach możemy przekazywać informacje o zakupionych przez Państwa towarach oraz Państwa adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim dla ich własnych celów przy wysyłaniu ankiet mailowych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet mailowych w ramach programu Customer Verified, odrzucając kolejne ankiety za pomocą linku w mailu z ankietą. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy dalej wysyłać Ci kwestionariusza.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności

 

10.    WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE
10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych.
10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy dokonanie zakupu na stronie internetowej oraz realizacja zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy sprzedaży jest możliwa bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę wyrażoną w zdaniu poprzednim.

 

11.    SUBMISJA

11.1 Doręczenie Kupującemu może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego.

 

12. PRZEPISY KOŃCOWE

12.1 Reklamacje konsumenckie rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego info@toysimply.pl. Sprzedawca przesyła informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

12.2 Niniejsze warunki obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie konsumenta, po potwierdzeniu jako zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, jest elektronicznie archiwizowane w celu jego realizacji i dalszej rejestracji, a jego status jest dostępny dla zarejestrowanego Kupującego na interfejsie internetowym Sprzedawcy.

12.3 Umowa jest zawarta w języku czeskim i podlega prawu czeskiemu. Dokonując zakupu, klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

12.4 Niniejszy regulamin pozwala konsumentowi na jego archiwizację i powielanie. W momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży kupujący akceptuje wszystkie postanowienia warunków w wersji obowiązującej w dniu wysłania zamówienia, w tym cenę zamówionego towaru określoną w potwierdzonym zamówieniu, chyba że w konkretnym przypadku uzgodniono inaczej.

 

 
PROWADZĄCY

www.toysimply.pl
toySimply s.r.o.
ICKO: 08053642 DIC: CZ08053642 - PŁATNIK DPH
Siedziba główna (adres rozliczeniowy): Sulkovec 76, 59265 Rovečné, Republika Czeska
DZIAŁALNOŚĆ (adres dostawy): Pomezí 300, 569 71 Pomezí, Republika Czeska
Tel: +48 798 877 466
E-mail: info@toysimply.pl
Konto bankowe: Bank Polski 43102013900000610207164827