Polityka prywatności

Opublikowany 01.09.2023.

Polityka prywatności

 

 

I.

Przepisy podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest toySimply s.r.o., nr ID 08053642, z siedzibą przy Sulkovec 76, 59265 Rovečné, Republika Czeska (dalej: "Administrator").
   
 2. Dane kontaktowe administratora to: Adres wysyłkowy: Pomezí 300, 569 71 Pomezí, CZ  mail: info@toysimply.pl tel.: +420 737 202 016
   
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
   
 4. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
   

 

II.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest.
  - wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR ("Wykonanie umowy"),
  - uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i    biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR ("uzasadniony interes"),
  - Państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności na wysyłanie informacji handlowych i        biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa       informacyjnego w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi (dalej "Zgoda").
   
 2. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.
   

 

 

III.

Cel przetwarzania, kategorie, źródła i odbiorcy danych osobowych

Uzasadnienie prawnePrzeznaczenieDaneŹródło danychOdbiorcy danych osobowych (podmioty przetwarzające)
Wykonanie umowyRealizacja zamówienia i odpowiedź na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowyDane osobowe klientów (dane kontaktowe)Komunikacja mailowa, formularz kontaktowyPodwykonawcy, usługi mailingowe, cloud storage, dokumenty drukowane
Uzasadniony interesŚwiadczenie usług marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów)Dane kontaktowe klientaInformacje dotyczące zamówieniaUsługi pocztowe, cloud storage, podwykonawcy
ZgodaMarketing i promocja stron internetowychE-maile, nazwy potencjalnych klientów, adresy IP i inne identyfikatory techniczneFormularz newsletteraFirma hostingowa i usługi dystrybucji poczty elektronicznej

 

 

IV.

Okres przechowywania danych

 1. O ile nie określono inaczej w poprzednich punktach, Administrator Danych przechowuje dane osobowe
  - przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz     realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
  - przez okres wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na       podstawie zgody.
   
 2. Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.
   

 

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby pozostające w stosunku umownym:

 • biorących udział w dostawie towarów i realizacji płatności na podstawie umowy (przewoźnicy, punkty wydawania itp.),
   
 • świadczenie usług w zakresie obsługi i w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
   
 • świadczenie usług marketingowych
   
 • świadczenie usług księgowych 

2. administrator może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są wyłącznie dostawcy usług mailingowych, przechowywania danych i plików oraz narzędzi analitycznych.

 

VI.

Twoje prawa

1. Zgodnie z warunkami GDPR, masz
 

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
   
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR,
   
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR,
   
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 GDPR,
   
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR,
   
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego regulaminu.

2. Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.
 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
  Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej (hasła, szyfrowanie, programy antywirusowe, zablokowane miejsca itp.)
   
 2. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 


VIII.

Przepisy końcowe

 1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
   
 2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.
   
 3. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.
   

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 r.