Procedura reklamacji

Opublikowany 01.09.2023.

PRZEPISY DOTYCZĄCE REKLAMACJI
spółki toySimply s.r.o., z siedzibą w Sulkovec 76, 59265 Rovečné, Republika Czeska, nr ID 08053642, nr VAT CZ08053642, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Brne, sekcja C, wkładka 312206 (zwanej dalej "toySimply s.r.o." lub "Sprzedającym").

 

I. Przepisy ogólne

1. Procedura reklamacji została opracowana zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny") oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej "Ustawa") i ma zastosowanie do towarów konsumpcyjnych (dalej "Towary"), w przypadku których w okresie gwarancyjnym dochodzone są prawa Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej "roszczenia").
2. Procedura Reklamacji stanowi integralną część Ogólnych Warunków. Zawierając Umowę Kupna, Kupujący wyraża zgodę na OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE oraz niniejszą Procedurę Reklamacyjną i potwierdza, że został z nimi należycie zapoznany.
3.    Klientem sklepu internetowego www.toysimply.pl jest albo Kupujący-konsument w rozumieniu § 2 ust. 1 lit. a) ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów (zwany dalej "Kupującym-konsumentem") albo Kupujący-przedsiębiorca, który przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej (zwany dalej "Kupującym-przedsiębiorcą"). Kupujący-konsument i Kupujący-przedsiębiorca są dalej łącznie nazywani "Kupującym".
4.    Przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy sprzedaży Sprzedawca działa w zakresie swojej działalności. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub usługi.

 

II. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1) Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że Towar jest wolny od wad w chwili odbioru. W szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, że w chwili odbioru Towaru przez Kupującego:

 • ma właściwości uzgodnione między stronami, a w braku porozumienia takie, jakie Sprzedawca lub producent opisał lub jakich Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
   
 • rzecz nadaje się do celu, do którego według Sprzedawcy ma być przeznaczona lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
   
 • przedmiot odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
   
 • artykuł jest we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
   
 • przedmiot jest zgodny z wymaganiami przepisów.


2) Do Towaru dołączony jest paragon fiskalny oraz, w przypadku niektórych produktów, karta gwarancyjna. Jeżeli do Towaru nie dołączono karty gwarancyjnej, do zgłoszenia reklamacji służy dokument podatkowy.

 

III. Prawa do odpowiedzialności za wady Towarów

1. Oczywiste uszkodzenia Towaru lub jego opakowania powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie omówić z przewoźnikiem, a rozbieżności odnotować w protokole przekazania (liście przewozowym). Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia takiego Towaru od przewoźnika i bez zbędnej zwłoki poinformuje Sprzedawcę o stwierdzonej szkodzie. W dniu odbioru Kupujący powinien należycie sprawdzić integralność Towarów i kompletność ich wyposażenia.
2.    W przypadku odbioru osobistego przez Kupującego, momentem odbioru Towaru jest moment przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego. Jeżeli Kupujący nie dokona kontroli Towaru przy odbiorze, może on dochodzić roszczeń z tytułu wad możliwych do wykrycia podczas takiej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że takie wady (np. brak akcesoriów) występowały w Towarze już w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru. Późniejsze stwierdzenie niekompletności Towaru lub uszkodzenia zewnętrznego Towaru nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji. Sprzedawca ma jednak możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy sprzedaży.
3. Kupujący-konsument może reklamować Towar osobiście lub wysłać reklamowany towar przesyłką kurierską na adres toySimply, Pomezí 300, 569 71 Pomezí, CZ
4.    W przypadku, gdy Kupujący - konsument korzysta z uprawnienia do żądania usunięcia wad przez naprawę, a w karcie gwarancyjnej dla celów napraw gwarancyjnych Towaru wskazany jest inny niż Sprzedawca przedsiębiorca, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w tej samej miejscowości co w przypadku Sprzedawcy lub w miejscowości bliższej Kupującemu, Kupujący może skorzystać z prawa do naprawy gwarancyjnej u przedsiębiorcy wskazanego w karcie gwarancyjnej i w ten sposób przyspieszyć rozstrzygnięcie swojej reklamacji.
5.    W przypadku, gdy Kupujący będzie wysyłał Towar do Sprzedawcy usługą transportową, Kupujący powinien we własnym interesie zapakować reklamowany Towar w odpowiedni i dostatecznie zabezpieczający materiał opakowaniowy spełniający wymogi transportu, tak aby nie uszkodzić go w czasie transportu. W przypadku Towarów kruchych, przesyłka powinna być oznaczona odpowiednimi symbolami. Przesyłka powinna zawierać reklamowany Towar (w tym kompletne akcesoria), zalecamy dołączenie kopii dowodu sprzedaży, szczegółowego opisu reklamowanej wady oraz prawidłowych danych kontaktowych Kupującego.
6.    Kupujący zobowiązany jest udowodnić w sposób weryfikowalny, że Towar został zakupiony w sklepie internetowym www.toysimply.cz . Optymalny jest oryginalny dowód zakupu Towaru.
7.    Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady Towarów nie dotyczą w szczególności przypadków, gdy wada lub uszkodzenie powstały:

 • uszkodzenia mechaniczne Towary
   
 • udowodniona ingerencja w urządzenie, klęska żywiołowa, uszkodzenie mechaniczne lub jeśli zostały usunięte lub uszkodzone plomby, jeśli Towar jest zaplombowany,
   
 • przepięcia elektryczne (widocznie spalone elementy lub płytki drukowane), z wyjątkiem normalnych odchyleń,
   
 • ewidentnie niewłaściwe użycie,
   
 • użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcją na opakowaniu lub karcie gwarancyjnej,
   
 • użytkowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania,
   
 • stosowanie w warunkach, które nie są odpowiednie pod względem temperatury, zapylenia, wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych dla środowiska bezpośrednio przewidzianego przez producenta lub które są wyraźnie sugerowane przez charakter produktu,
   
 • ewidentnie nieprofesjonalny montaż i obsługa, jeżeli na przedłożonej karcie gwarancyjnej widoczne są ślady zmiany danych lub gdy Towar posiada inny numer seryjny niż ten, który widnieje na karcie gwarancyjnej.

8.    Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, w przypadku Towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, w przypadku Towarów używanych za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki Towar miał w chwili przejęcia przez Kupującego.
9.    Za wadę spowodowaną niefachowym montażem lub innym niefachowym uruchomieniem uważa się wadę, jeżeli taki montaż lub uruchomienie zostało uzgodnione w Umowie kupna i wykonane przez Sprzedawcę lub inną osobę na odpowiedzialność Sprzedawcy.
10.    Jeśli materiały eksploatacyjne (np. bateria, akumulator, głowica drukująca, lampa projektora) znajdują się w opakowaniu lub są przedmiotem zakupu, ich normalny okres użytkowania w normalnych warunkach wynosi zazwyczaj 6 miesięcy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Nie narusza to prawa Kupującego do reklamacji Towaru w ustawowym okresie gwarancji. Kupujący musi jednak wziąć pod uwagę fakt, że gwarancja nie obejmuje zużycia Towaru lub jego części spowodowanego normalnym użytkowaniem i nie może być mylona z trwałością.
11.    Do prezentów przekazywanych przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie w ramach umowy kupna innych odpłatnych Towarów nie można stosować rękojmi ani odpowiedzialności za wady wykraczającej poza zakres prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący zwróci Sprzedawcy Towar przekazany w prezencie w stanie nienaruszonym.
12.    Na żądanie Kupującego Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zobowiązań z tytułu wadliwego wykonania umowy w zakresie przewidzianym przez prawo (karta gwarancyjna). Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer rejestracyjny oraz siedzibę Sprzedawcy. Jeżeli charakter rzeczy na to pozwala, wystarczy zamiast karty gwarancyjnej wydać Kupującemu dowód zakupu Towaru zawierający te same informacje co karta gwarancyjna. W przypadku udzielenia okresu gwarancji dłuższego niż ustawowy okres gwarancji, Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

 

IV. Okres gwarancji

1. Kupujący-Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wady występującej w Towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania Towaru. Jeżeli wada Towarów ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania przez Kupującego-Konsumenta, Towary uważa się za wadliwe w chwili ich otrzymania, chyba że udowodniono inaczej. W przypadku zakupu Towarów używanych, termin na skorzystanie z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania wynosi 24 miesiące. Dla Kupującego-przedsiębiorcy okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy.
2.    Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru Towaru przez Kupującego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Towar był w naprawie. W przypadku wymiany Towaru w ramach naprawy gwarancyjnej, kontynuowany jest pierwotny okres gwarancji.
3.    Jeżeli zakupiony Towar ma być uruchomiony przez przedsiębiorcę innego niż Sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero od dnia uruchomienia Towaru, pod warunkiem, że Kupujący zlecił uruchomienie w ciągu trzech tygodni od otrzymania rzeczy oraz należycie i terminowo zapewnił niezbędne współdziałanie w celu wykonania usługi. Data oddania Towaru do użytku zostanie wskazana w dokumencie oddania do użytku otrzymanym przez Kupującego. Tym samym początek okresu gwarancyjnego ulega przesunięciu jedynie w przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków. Jeżeli którykolwiek z nich nie zostanie spełniony, okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru.

 

V. Prawa wynikające z wad Towarów

1. Jeżeli rzecz nie ma właściwości wymienionych w artykule Odpowiedzialność Sprzedawcy Kupujący Konsument może także żądać dostarczenia nowego Towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, Kupujący Konsument może żądać wymiany tylko tej części, jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki, jest to nieistotne naruszenie umowy i w takim przypadku Kupujący Konsument jest zawsze uprawniony wyłącznie do bezpłatnego usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy.
2.    Kupującemu Konsumentowi przysługuje również prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może on korzystać z rzeczy w sposób należyty z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupującemu Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Za ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się tę samą wadę, która była już co najmniej dwukrotnie usuwana w okresie gwarancji i która występuje ponownie. Jeżeli w okresie poprzedzającym zgłoszenie reklamacji Towar był co najmniej trzykrotnie naprawiany z powodu różnych wad nadających się do usunięcia, uważa się, że posiada on większą liczbę wad.
3.    Jeżeli Kupujący Konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do otrzymania nowego Towaru bez wad, wymiany części lub naprawy, może żądać stosownego rabatu. Kupującemu Konsumentowi przysługuje również stosowny rabat, jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć nowego Towaru bez wad, wymienić części Towaru lub naprawić Towaru, a także jeżeli Sprzedawca nie zdoła usunąć wady w rozsądnym czasie lub gdy usunięcie wady powodowałoby znaczne trudności dla Kupującego Konsumenta.
4.    Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego świadczenia, jeżeli Sprzedawca zawiadomił Kupującego przed odebraniem Towaru, że Towar jest wadliwy albo jeżeli Kupujący spowodował wadę.
5.    Kupującemu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach określonych w KC i ustawie. Odstąpienie od umowy jest skuteczne wobec Sprzedawcy z chwilą doręczenia lub wydania Sprzedawcy oświadczenia Kupującego Konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że wszystkie ustawowe warunki zgodnie z §2001 i nast. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ulega rozwiązaniu od początku, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie wszystkiego, co świadczyły sobie nawzajem na podstawie umowy.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy kompletny Towar wraz ze wszystkimi akcesoriami.
7.    Jeżeli Towar jest wadliwy i został sprzedany jako używany lub sprzedany z rabatem odzwierciedlającym jego gorszą jakość w momencie sprzedaży, Kupującemu Konsumentowi przysługuje rozsądny rabat w miejsce prawa do wymiany Towaru.

 

VI. Rozpatrywanie skarg

1. Konsument kupujący musi doprowadzić do załatwienia reklamacji, w tym do usunięcia wady, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Konsument kupujący uzgodnią dłuższy termin. Termin załatwienia reklamacji rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu reklamacji zgodnie z § 605 KC. Po upływie tego terminu Kupującemu Konsumentowi przysługują takie same uprawnienia jak w przypadku istotnego naruszenia umowy. Termin 30 dni nie jest wiążący dla Kupującego Przedsiębiorcy.
2. Kupujący Konsument może zwrócić się z zapytaniem o wynik reklamacji osobiście pod adresem siedziby i lokalu przedsiębiorstwa, w którym została złożona reklamacja lub na jego infolinii dla klientów.
3. Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu zweryfikowania istnienia zgłaszanej wady i jej usunięcia (w tym testowania lub demontażu produktu). Kupujący, składając reklamację, powinien przekazać Towar czysty zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny, wraz ze wszystkimi częściami i akcesoriami.
4. Kupujący jest zobowiązany do przekazania Towaru kompletnego na potrzeby procedury reklamacyjnej. Zaleca się również dołączenie kopii dowodu sprzedaży, dokładnego opisu usterki oraz pełnych danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail). W przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy Towaru kompletnego, a jego kompletność jest niezbędna do stwierdzenia istnienia reklamowanej wady i/lub jej usunięcia, bieg terminu do zaspokojenia roszczenia rozpoczyna się dopiero z chwilą dostarczenia brakujących części.
5.    Zgłaszając reklamację, Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie - protokół reklamacyjny, który będzie stanowił dokument do rozliczenia reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych informacji przy sporządzaniu protokołu reklamacyjnego, których kompletność i poprawność potwierdza podpisaniem protokołu reklamacyjnego. Raport reklamacyjny zawiera informacje o tym, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść, jaki sposób załatwienia reklamacji jest wymagany przez Kupującego konsumenta. Jeżeli Kupujący Konsument przesłał produkt do postępowania reklamacyjnego za pomocą usługi transportowej, otrzyma protokół reklamacyjny drogą elektroniczną.
6.    Kupującemu Konsumentowi przysługuje zwrot kosztów zasadnie poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń, przy czym koszty te rozumiane są jako najniższe z możliwych. Obejmuje to w szczególności koszty pocztowe związane z wysłaniem reklamowanego Towaru. Kupujący Konsument musi zażądać zwrotu tych kosztów bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w ciągu miesiąca od upływu terminu do wykonania uprawnień wynikających z wadliwego świadczenia.

 

VII. Odmowa uznania roszczenia

1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru do reklamacji, jeżeli Towar jest zabrudzony lub jego części są zabrudzone.
2.    Sprzedawca jest również uprawniony do odmowy przyjęcia Towaru, jeżeli Towar nie jest dostarczony zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny.

 

VIII. Odbiór Towaru z naprawy gwarancyjnej

1. Sprzedawca poinformuje Kupującego SMS-em, e-mailem lub telefonicznie po załatwieniu reklamacji. Jeżeli Towar został wysłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej, zostanie on wysłany na adres Kupującego po przetworzeniu.
2.    Sprzedawca wystawi lub prześle Kupującemu pisemne potwierdzenie określające datę i sposób załatwienia reklamacji, potwierdzenie dokonania naprawy i czas jej trwania lub przyczyny odrzucenia reklamacji.

 

Niniejsza Procedura Reklamacji wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1 maja 2020 r.